اردوي علوم - آزمايشگاه ابزار کاشت ،پايه چهارم
اردوي علوم- آزمايشگاه گياهان و کاشت ، پايه چهارم
هفته کتاب در دبستان سلام پيروز
هفته کتاب در دبستان سلام پيروز

دپارتمان زبان انگلیسی

Pirooz

اجرایی

Pirooz

فرهنگی و تربیت بدنی

Pirooz

آموزش

Pirooz