منو آکاردئونی

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانيم ، امروز شنبه مورخ 95/11/16  کارنامه ی ترمیک ( ترم ٣) سطح 4 F&F  خانم مولاییبه زبان آموزان عزیز تحویل گردید .
***بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.***

سپاس

دپارتمان زبان مجموعه دبستان های سلام

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانيم ، امروز چهار شنبه مورخ 95/11/13٢  کارنامه ی ترمیک ( ترم ٣) سطح 1 F&F  خانم ارجمندی به زبان آموزان عزیز تحویل گردید .
***بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.***

سپاس

دپارتمان زبان مجموعه دبستان های سلام

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانيم ، امروز چهارشنبه مورخ 95/11/13  کارنامه ی ترمیک ( ترم ٣) سطح 3 F&F  خانم غفاری به زبان آموزان عزیز تحویل گردید .
***بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.***

سپاس

دپارتمان زبان مجموعه دبستان های سلام

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانيم ، امروز سه شنبه مورخ 95/11/12  کارنامه ی ترمیک ( ترم ٣) سطح 6 F&F  خانم قایدی به زبان آموزان عزیز تحویل گردید .
***بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.***

سپاس

دپارتمان زبان مجموعه دبستان های سلام

درود و مهر

احتراما به استحضار می رسانيم ، امروز يكشنبه مورخ ٩٥/١١/١٠  کارنامه ی ترمیک ( ترم ٣) سطح 2 F&F  خانم بيات وخانم عطاالهي به زبان آموزان عزیز تحویل گردید .
***بدیهی است نظارت شما بر محتویات کارنامه ، ما را بیش از پیش در امر آموزش یاری خواهد داد.***

سپاس

دپارتمان زبان مجموعه دبستان های سلام


آرشیو