تب

با سلام امروز پسران گل من این غعالیت ها را انجام دادند:

کار بر روی کاشی ها و نقطه کوبی

 

با سلام امروز پسران گل من این غعالیت ها را انجام دادند:

کار نهایی بر روی کاشی و ترکیب کردن تمام کاشی ها با هم

با سلام امروز پسران گل من این فعالیت ها را انجام دادند:

آماده کردن طرح نهای.آماده سازی کاشی بیسکوییتی.کوپی طرح بر روی آن


آرشیو